Algemene voorwaarden en huisreglement

Algemene Voorwaarden

1. Algemene Regels

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dansschool Urban Dance Factory, hierna ook te noemen: UDF.

1.2  Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende het verblijf op locatie van de dansschool te houden aan de huisregels van UDF en/of de regels van de beheerder van de betreffende locatie. Bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de dansschoolhouder of door de daartoe bevoegde personen op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

1.3  Het gebruik van beeld- en/of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, tape etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van UDF. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

1.4  UDF houdt zich aan de reguliere schoolvakanties tenzij anders aangegeven.

1.5  UDF is gerechtigd om de lessen door een ander dan de vaste docent te laten verzorgen. Dit wordt voor zover mogelijk op tijd aangegeven aan de leerlingen.

2. Lidmaatschap

2.1  Na het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat ondergetekende akkoord met betaling van de contributie. Betaling van de contributie dient te geschieden volgens contract middels automatische incasso of via directe betaling voor een rittenkaart.

2.2  Bij niet-tijdige betaling is de leerling direct in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag direct opeisbaar.

2.3  Indien een incasso mislukt wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld over het achterstallige lesgeld. De administratiekosten voor dit traject kunnen oplopen tot €15,-.

2.4  In het geval van niet-tijdige betaling kan UDF haar diensten opschorten en heeft UDF het recht om de leerling de toegang tot de dansschool te ontzeggen. Zodra een leerling aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan hij/zij weer deelnemen aan de lessen.

2.5  Bij het afmelden van een les door ziekte, studie etc. kan men geen korting krijgen. Wel is het mogelijk deze in te halen op een andere lestijd.

2.6  UDF is gerechtigd om één keer per seizoen een verhoging op het lesgeld in te voeren.

3. Beëindiging van het lidmaatschap

3.1  Indien de leerling het lidmaatschap wenst te beëindigen kan men dit doen met het daarvoor bestemde opzeggingsformulier. Opzegging dient uiterlijk 1 kalendermaand voor gewenste einddatum te geschieden. Deze mededeling kan (I) per (aangetekend) schrijven naar het contactadres of (II) door het persoonlijk te overhandigen aan een van de docenten.

3.2  Het tijdelijk blokkeren van het lidmaatschap is alleen mogelijk bij aantoonbare blessure of langdurige ziekte waarbij het onmogelijk is geworden om van de lessen gebruik te kunnen maken. Verzoek voor deze blokkade dient schriftelijk ingediend te worden.

3.3 UDF is gerechtigd leerlingen die wegens wangedrag uit de les verwijderd zijn de toegang tot de dansschool te ontzeggen. In dat geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het contributiegeld.

3.4 UDF mag de les annuleren indien daar gegronde redenen toe zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig leerlingen, afwezigheid van de docent en andere overmacht situaties. In geval van annulering kan er in een andere les deelgenomen worden of wordt de les later ingehaald (al dan niet online via Microsoft Teams of Zoom).

4. Gedrag van leden

4.1  Elke leerling ontvangt een exemplaar van het huisreglement en dient op de hoogte te zijn van de inhoud hiervan. Elke leerling dient zich te houden aan de regels in dit reglement.

4.2  Leerlingen zullen geen misbruik maken van de faciliteiten die UDF aanbiedt.

4.3  Eventuele beschadigingen aan eigendommen van UDF opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, zullen volledig worden vergoed door de desbetreffende leerling.

4.4  Incorrect, ruw of agressief gedrag wordt niet geaccepteerd.

5. Aansprakelijkheid

5.1  Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. UDF is niet aansprakelijk voor letsel en/of enige schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of activiteiten van de leerling zelf dan wel andere bezoekers van de dansschool.

5.2  Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een leerling of bezoeker, kunnen volledig verhaald worden.

6. Overige zaken

6.1  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de inhoud van de lessen uitsluitend bedoeld voor “eigen gebruik” door de leerlingen, hier is de tariefstelling op afgestemd. Het is een leerling dan ook niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, om het geleerde tijdens en/of na afloop van de lessen op enigerlei wijze commercieel aan te wenden of te laten wenden of te gebruiken voor eigen lessen op een andere dansschool.

6.2  Bij overtreding van het hiervoor onder 6.1 genoemde verbod, verbeurt de leerling aan de dansschoolhouder, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete van €250,00 per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

6.3  Leerlingen geven bij inschrijving toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen en individuen te gebruiken voor redactionele en promotionele doeleinden.

6.4  UDF is gerechtigd, indien daartoe de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden en het huisreglement te wijzigen of aan te vullen. Dit zal minimaal een kalendermaand voor ingang kenbaar worden gemaakt aan de leerlingen.

Huisreglement

Urban Dance Factory

Om alles netjes te houden in de dansschool kunnen we er niet aan ontkomen om enkele regels op te stellen. Deze regels gelden voor iedereen die zich in één van de locaties van de dansschool bevindt.

 1. Kom op tijd!
  Het te laat komen is niet alleen storend voor de les, maar ook gevaarlijk voor de spieren indien deze niet worden opgewarmd.
 2. Omkleden gebeurt in de daarvoor aangewezen ruimtes. NIET op de dansvloer zelf.
 3. Alle leerlingen dienen kleding te dragen waarin zij zich gemakkelijk kunnen bewegen. 
Géén jeans, jurkjes, rokjes, etc.
 4. Voor tassen, kleding en schoenen wordt gebruik gemaakt van de daarvoor aangewezen plekken.
 5. Waardevolle spullen kunnen eventueel bij de docent worden afgegeven en worden dan zorgvuldig bewaard totdat de spullen weer opgehaald worden.
 6. Schoenen die buiten worden gedragen zijn op de dansvloer NIET toegestaan.
 7. Probeer het aantal sieraden beperkt te houden en zorg dat je jezelf of anderen er niet mee kan verwonden.
 8. Het is NIET toegestaan om te eten op de dansvloer.
 9. Kauwgom is NIET toegestaan tijdens de dansles.
 10. Toon respect naar andere leerlingen, docenten en overige mensen.
 11. Het gebruik van mobiele telefoons is NIET toegestaan tijdens de lessen.
 12. Urban Dance Factory is NIET aansprakelijk bij verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 13. Kijken (ouders, familie, vrienden, geinteresseerden) is mogelijk, maar wees stil langs de kant!
 14. Urban Dance Factory kan te allen tijden leerlingen weigeren wegens onbehoorlijk gedrag van het kind zelf.

 

FAQ

Hier willen we veel gestelde vragen alvast beantwoorden zodat deze sneller opgezocht kunnen worden en jullie niet hoeven te wachten op antwoord via e-mail. Onze berichten + mails worden namelijk niet dagelijks gelezen en beantwoord.

 1. Kan ik gewoon langs komen voor een proefles?
  Ja, als je een proefles wilt volgen kun je gewoon op het aangegeven tijdstip (in het lesrooster) naar de dansschool komen. Je kunt in de meeste gevallen meteen mee doen. Het kan wel eens voorkomen dat de docent met iets specifieks bezig is waardoor het wat lastiger is om de hele les mee te doen. Maar er kan altijd meegedaan worden!
 2. Waar krijg ik een inschrijfformulier?
  Deze formulieren staan op de onze website onder het kopje ‘kosten’.
  In Sittard krijg je een inschrijfformulier aan de ‘bar’. Wij hebben personeel achter de bar die daar zijn voor vragen rondom de inschrijvingen / afmeldingen / lesrooster/ etc. Mocht je een proefles gedaan hebben, vraag dan aan de bar naar een inschrijfformulier of de mogelijkheden met een strippenkaart.

  Op de andere locaties kun je gewoon aan de docent vragen naar een formulier. Zij hebben de formulieren altijd bij zich.
 3. Waar krijg ik een afmeldformulier of hoe kan ik me uitschrijven?
  Ook de afmeldformulieren zijn verkrijgbaar op de website en aan de bar op de dansschool in Sittard en bij de docenten op de andere locaties. Wij hebben géén formulieren op de website staan (zijn dus niet te downloaden).
 4. Geldt er een opzegtermijn?
  Ja, er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Dat betekent als je op 1 januari een opzegformulier inlevert, je aan het einde van januari nog contributie betaald over de maand januari. Daarna wordt de contributie stop gezet. Zeg je op 15 januari op, dan betaal je aan het einde van maand januari nog het volledige bedrag en betaal je aan het einde van februari nog een ‘halve maand’.
 5. Kan ik gewoon instromen in een les?
  In de masterclasses wordt ongeveer 2 lessen gedaan over 1 choreografie. In deze lessen is het dus gemakkelijker om in te stromen dan in de Urban choreo lessen. In de Urban choreo lessen wordt een bepaalde periode gewerkt aan een choreografie; dat verschilt per les en docent. Meestal wordt er van vakantie tot vakantie gewerkt aan een dans. Het beste is dus om in te stromen na een (school)vakantie: bijvoorbeeld na de carnavalsvakantie, na de meivakantie, etc.
  Bij de dancehall lessen wordt aangeraden om te beginnen in de beginners les. Pas als je wordt aangesproken om de advanced les te gaan doen, kun je de advanced les gaan doen.
 6. Hoe kan ik in een wedstrijdteam komen?
  Wij organiseren 1x per seizoen audities voor onze wedstrijdteams. Je kunt dan auditie doen en toegelaten worden tot 1 van onze wedstrijdteams. De teams die we in seizoen 2020-2021 hebben:
  Urban Mini’s (8,9,10 jaar)

  Urban Panthers (10,11,12 jaar)
  Energy (13 t/m 16 jaar)
 7. Hoe kan ik duo of solo gaan dansen?
  Wanneer je iemand gevonden hebt die ook wedstrijden wilt dansen en die met jou een duo wilt vormen. Dan kun je een duo gaan vormen. De trainingen voor de duo’s zijn op maandag om 18:30u en op woensdag om 16:30u. Als je in je eentje wedstrijden wilt dansen en wilt leren freestylen, dan kun je naar de les op zondag om 9:30u komen.
  De gevorderde freestylers trainen op donderdagavond om 20:30u.
  Overleg altijd eerst even met onze coaches voordat je aan solo of duo begint.